مرکز تحقیقات بالینی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

لینک های مفید

سازمانها و مراکز لینک ها
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی http://hbi.ir/default.aspx?templateid=0
پرشین کوهورت

http://persiancohort.com/

پورتال اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور

http://research.ac.ir/

واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز (بیمارستان امام خمینی) http://himam.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=22939&Site=himam.ajums.ac&Lang=fa-IR
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران (بیمارستان فیروزگر) http://firoozgar.iums.ac.ir/?fkeyid=&siteid=52&pageid=8439
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران (بیمارستان حضرت رسول اکرم) http://hrmc.iums.ac.ir/?fkeyid=&siteid=44&pageid=14640
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی بابل ( بیمارستان کودکان امیر کلا ) http://research.mubabol.ac.ir/Default.asp?CP=481
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی بابل (بیمارستان شهید بهشتی ) http://research.mubabol.ac.ir/Default.asp?CP=481
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی بابل (بیمارستان آیت ا.. روحانی) http://research.mubabol.ac.ir/Default.asp?CP=481
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر( بیمارستان شهدای خلیج فارس ) http://mpgh.bpums.ac.ir/Fa/DynPages-3666.htm
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (بیمارستان ولیعصر"عج") http://ttb.bums.ac.ir
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان امام خمینی ) http://ikhc.tums.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=184
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیمارستان سینا) http://sinahospital.tums.ac.ir/detail.aspx?content=viewcat&catid=241
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی چهار محال و بختیاری(بیمارستان هاجر) http://research.skums.ac.ir/Index.aspx?lang=1&sub=38
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (بیمارستان ولیعصر"عج") http://www.zums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=3281&sid=9&slc_lang=fa
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (بیمارستان واسعی) http://www.medsab.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=4693
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (بیمارستان کوثر) http://rtvc.semums.ac.ir/?fkeyid=&siteid=24&pageid=1328
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (بیمارستان امام حسین"ع") http://research.shmu.ac.ir/index.php/1392-01-13-19-35-54/1394-02-15-06-16-33
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بیمارستان کودکان مفید) http://urm.sbmu.ac.ir/uploads/balini_mofid.pdf
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (بیمارستان امام حسین) http://urm.sbmu.ac.ir/uploads/balini_emamhosein.pdf
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (بیمارستان نمازی) http://namazi.sums.ac.ir/research-education/centers/crdc
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی فسا (بیمارستان ولیعصر"عج") http://research.fums.ac.ir
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی قم (بیمارستان شهید بهشتی) http://crdc.muq.ac.ir/index.aspx
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (بیمارستان کوثر) http://vcr.qums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی قزوین(بیمارستان شهید رجایی) http://vcr.qums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بیمارستان امام علی(ع)+آیت ا...طالقانی) http://vc-research.kums.ac.ir/fa/researchcenters/vahed
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بیمارستان امام رضا) http://vc-research.kums.ac.ir/fa/researchcenters/vahed
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بیمارستان امام خمینی0 دکتر کرمانشاهی) http://vc-research.kums.ac.ir/fa/researchcenters/vahed
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (بیمارستان شهید بهشتی) http://research.kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=479
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان (بیمارستان 5 آذر) http://www.goums.ac.ir/index.php?sid=26&slc_lang=fa
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان (بیمارستان صیاد شیرازی) http://www.goums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=9455&sid=127&slc_lang=fa
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (بیمارستان پورسینا) http://www.gums.ac.ir/crdrc
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (بیمارستان امام خمینی) http://www.mazums.ac.ir/Index.aspx?tempname=paygahtoseemam&lang=1&sub=2
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اراک"مرکزی" (بیمارستان ولیعصر) http://arakmu.ac.ir/portal/home/?149905
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اراک"مرکزی" (بیمارستان امیرالمومنین) http://arakmu.ac.ir/portal/home/?149905
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی همدان (بیمارستان بعثت) http://crd.umsha.ac.ir
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی همدان (بیمارستان اکباتان) http://crd.umsha.ac.ir
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (بیمارستان شهید محمدی) http://scrc.resv.hums.ac.ir
واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (بیمارستان کودکان) http://ccrc.resv.hums.ac.ir