مرکز تحقیقات بالینی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

اهداف و برنامه ها

اهداف واحد

♦ گسترش پژوهش های کاربردی درزمینه های بالینی

♦ برگزاری کارگاه های پژوهشی و ژورنال کلابهای آموزشی جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی

♦ فراهم آوردن زمینه ی مناسب جهت ارایه ی خدمات مشاوره ای به پژوهشگران

♦ تشکیل کمیته های متشکل ازاساتید بالینی و دانشجویان و حمایت از آنها جهت انجام طرح های تحقیقاتی در راستای اولویت های پژوهشی معاونت تحقیقات

♦ ثبت ایده های اساتید و بررسی آنها در کمیته های مربوطه جهت به انجام رساندن آنها

 

 

وظایف واحد

♦ حمایت از انجام پژوهشهای بالینی

ارائه خدمات پژوهشی به محققین در خصوص مشاوره‌های تخصصی ، متدولو‍‍‍ژی، مقاله نویسی ،کداخلاق پزشکی

♦ برگزاری کارگاههای آموزشی