مرکز تحقیقات بالینی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

مشاوران واحد

نام و نام خانوادگی نوع مشاوره عنوان آخرین رشته تحصیلی محل اشتغال

ساعت/روز حضور واحد

جواد جمشیدی مشاوره پروپوزال نویسی

کارشناسی ارشدژنتیک پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی فسا، معاونت تحقیقات و فناوری

شنبه

14-17

محمد مهدی نقی زاده جهرمی مشاور آمار
کارشناسی ارشدآمار زیستی

دانشگاه علوم پزشکی فسا،بخش آمار

سه شنبه

14-17

  دکتر عزیزا... دهقان
مشاور اپیدمیولوژی و متدولوژی دکترای اپیدمیولوژی

دانشگاه علوم پزشکی فسا،دانشکده پزشکی

یکشنبه

14-17

  طاهره غلامی
مشاور جستجوی منابع الکترونیکی کارشناسی ارشدارگونومی

دانشگاه علوم پزشکی فسا، دانشکده پرستاری

چهارشنبه

14-17

جواد جمشیدی
مشاور مقاله نویسی کارشناسی ارشدژنتیک پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی فسا، معاونت تحقیقات و فناوری

شنبه

14-17

ابوالقاسم آوند  
مشاور ویرایش مقالات به زبان انگلیسی 

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

دانشگاه علوم پزشکی فسا،بخش آموزش

دوشنبه

15-17

رضوان بیژنی مشاور امور کامپیوتری و کارشناس واحد

کارشناسی زیست شناسی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی فسا، دفتر مجله

سه شنبه

14-17

ریحانه یزدانمهر کارشناس واحد کارشناسی کتابداری

بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)