مرکز تحقیقات بالینی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

مرکز تحقیقات بالینی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

گزارش وب دا ؛ دکترمجتبی فرجام معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: بر اساس نتایج ارزیابی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در سال 1396، واحد توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی فسا موفق به کسب رتبه دوم کشوری در دانشگاه های هم تیپ گردید.

دکترفرجام افزود: این رتبه بندی بر اساس فعالیت های پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستان های مرتبط با دانشگاه های علوم پزشکی کشور، توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور اعلام می گردد.