مرکز تحقیقات بالینی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

مرکز تحقیقات بالینی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

دومین فراخوان ارائه ی پیشنهادات معاونت تحقیقات و فناوری

موضوع: راهکارهای مدیریت هزینه طرح های پژوهشی و نوسانات ارز

مهلت ارسال پیشنهادات:   1397/09/01     لغایت     1397/10/01

 نحوه ارسال پیشنهادات : مراجعه به سامانه پیشنهادات دانشگاه به آدرس:                                                                                  http://pishnahad.fums.ac.ir

  پیشنهاد ارائه شده  از طریق کد رهگیری اختصاصی  که پس از ثبت پیشنهاد به شماره ثبت شده ارسال می گردد، قابل پیگیری می باشد.کلیه ی پیشنهادات  دریافتی در کمیته مرکزی پیشنهادات  مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب طبق آیین نامه پاداش  تعلق خواهد گرفت.

C1