مرکز تحقیقات بالینی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

مرکز تحقیقات بالینی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

نشانی: فسا – میدان ابن سینا – بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)
تلفن مستقیم:

 071-53316300
تلفن دانشگاه:   الی 53350994 داخلی : 269
تلفکس: 071-53316300
پست الکترونیک:

شماره پیامک:  100070008000