مرکز تحقیقات بالینی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

اعضای شورا

شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی

 نام و نام خانوادگی  عنوان اخرین رشته تحصیلی  مرتبه علمی  سمت در شورا  محل اشتغال
 دکتر علی حسینی پور  بیهوشی  استادیار  سرپرست شورا  دانشگاه علوم پزشکی فسا، بیمارستان دکتر علی شریعتی
 دکتر احسان بهرامعلی  قلب و عروق  استادیار  معاون پژوهشی  دانشگاه علوم پزشکی فسا،معاونت تحقیقات و فناوری
 دکتر محمد شکوهیان  بیهوشی  استادیار  ریاست بیمارستان  دانشگاه علوم پزشکی فسا، بیمارستان ولیعصر(عج)
 دکتر حبیب ذاکری بیهوشی   استادیار  عضو شورا  دانشگاه علوم پزشکی فسا، معاونت توسعه
 دکتر علیرضا عسگری  ارتوپد  استادیار  عضو شورا  دانشگاه علوم پزشکی فسا، حوزه ریاست
 دکتر سید محمد بنی فاطمی چشم پزشکی  استادیار   عضو شورا دانشگاه علوم پزشکی فسا، بیمارستان ولیعصر(عج)
 رضوان بیژنی زیست شناسی عمومی   کارشناسی  دبیر شورا  دانشگاه علوم پزشکی فسا، معاونت تحقیقات