مرکز تحقیقات بالینی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

رئیس واحد

  نام ونام خانوادگی :       دکتر زهرا سلمانپور 

 

تخصص :                                استادیار بیماری های داخلی

 

سمت :        رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی ( عضو هیأت علمی دانشگاه )

 

پست الکترونیکی :