اصول و انواع روش های ایمونوتراپی وسل تراپی در سرطان

توسعه تحقیقات بالینی و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار می کند .

اصول و انواع روش های ایمونوتراپی وسل تراپی در سرطان

به اطلاع پژوهشگران عزیز می رساند تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی اصول وانواع روش های ایمونوتراپی وسل تراپی در سرطان به تاریخ دوشنبه 1401/8/16 ساعت 19-17درسالن نحوی دانشگاه موکول گردید.

1401/08/08

آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
رویداد ها
آرشیو