شرح وظایف شورا

شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) تعریف : شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)مرجعی است که به منظورپیگیری واجرای وظایفی که متعاقبا در ماده 1 به آن محول میشود ، تشكیل می شود.

 

ماده 1 - ترکیب اعضای این شورا بشرح زیراست:

الف - رئیس بیمارستان ب- معاون پژوهشی دانشگاه پ – معاون پژوهشی بیمارستان که همان مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی می باشد. ت-یك نفر نماینده هریك از گروه های آموزشی و پژوهشی به انتخاب اعضای گروه مربوطه و معرفی مدیر گروه ث - دو نفراز اعضای هیئت علمی صاحب نظر به پیشنهاد معاون پژوهشی بیمارستان و تائید معاون پژوهشی دانشگاه ج - مشاور اپیدمیولوژی ویا آمارزیستی به انتخاب معاون پژوهشی بیمارستان

تبصره1 : ابلاغ اعضای شورای پژوهشی واحد بوسیله معاون پژوهشی دانشگاه و برای مدت دو سال صادر میشود .

 

ماده 2 - ضوابط تشكیل شورای پژوهشی واحد به شرح زیراست:

بند1 - اعضای شورای پژوهشی واحد باید در زمینه های تحقیقاتی فعالیت داشته و دوره های روش تحقیق مقدماتی و تكمیلی را گذرانده باشند.

بند2 - شورای پژوهشی واحد حداقل هر دو هفته یكبار تشكیل میشود ودر صورت لزوم وبه صالحدید معاون پژوهشی بیمارستان جلسات فوق العاده نیز برگزار خواهد نمود.

بند3 -جلسات شورای پژوهشی واحد با حضور نصف به عالوه یك اعضا رسمیت می یابد.

بند4 - معاون پژوهشی بیمارستان ، فردی را که ترجیحا از اعضای همین شورا میباشد ، بعنوان دبیرشورای پژوهشی واحد انتخاب و معرفی خواهد کرد.

بند 5 - برای تشكیل شورا حضور رئیس یا معاون پژوهشی بیمارستان به عنوان رئیس جلسه ، الزامی است .

بند6 - مصوبات شورای پژوهشی واحد باید طی صورتجلسه ای به امضا شرکت کنندگان حا ضر در جلسه رسیده ویك نسخه از آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.

 

ماده 3 - وظایف شورای پژوهشی واحد به شرح زیر است:

بند 1 - بررسی وتصویب طرحهای پژوهشی پیشنهادی ارسالی از گروههای بالینی و ارائه آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه

تبصره 1 : شورای پژوهشی واحد در صورت لزوم می تواند با تائید معاون پژوهشی بیمارستان ، بررسی واظهار نظر طرحهای تحقیقاتی را به کمیسیونهای تخصصی شورا و یا افراد صاحب نظر دیگر ارجاع دهد .

تبصره 2 : شورای پژوهشی واحد موظف ا ست طرحهای مصوب آن واحد را حداکثر ظرف مدت دو ماه مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهد. آیین نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف شورای پژوهشی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

بند 2 - تدوین سیاستهای پژوهشی واحد ، باتوجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه

بند 3 - مطالعه و پیشنهاد راهكارهای ایجاد انگیزه و عالقه در اعضای هئیت علمی بالینی به معاونت پژوهشی دانشگاه

بند 4 - همكاری با معاونت پژوهشی دانشگاه در راستای تدوین اولویتهای پژوهشی دانشگاه

بند 5 – تشویق انجام پژوهشهای بین گروهی و بستر سازی الزم جهت هماهنگی اینگونه پژوهشها

بند 6 - تنظیم گزارش سالیانه فعالیتهای پژوهشی واحد و ارائه آن به معاونت پژوهشی دانشگاه

بند7- ارائه خط مشی وتعیین وتصویب موضوعات تحقیقاتی با توجه به اولویتهای دانشگاه، جهت اخذ واحد پایان نامه در مقاطع دکترای عمومی و تخصص

بند 8 - بررسی واظهار نظر در مورد سمینارها ، کنگره ها و کارگاه های پیشنهادی از گروههای مختلف بالینی

 

ماده 4- این آیین نامه در 4 ماده 15 بند و 2 تبصره بازبینی و اصالح گردید و در تاریخ 11/18/1317به تصویب نهائی شورای پژوهشی دانشگاه رسید و از این تاریخ الزم االجرا می باشد.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: