جلسات شورای پژوهشی سال 99
جلسه شورای پژوهشی در روز چهارشنبه مورخ 1399/1/27برگزار گردید.

1-طرح پژوهشی جناب آقای حجت اله نجفی و سرکار خانم دکتر زهرا پورمنتصری با عنوان: تشخیص نادرست کووید 19به علت علائم غیرمعمول: گزارش مورد، با هزینه پیشنهادی: 750/559/5 ريال (هزینه پرسنلی: 000/995/1 ريال، هزینه وسایل و مواد: 000/300 ريال، هزینه های دیگر: 750/264/3 ريال) مصوب گردید.

2-طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر زهرا پورمنتصری و جناب آقای دکتر جلال کریمی با عنوان: تشخیص اولیه بیماری تنفسی COVID-19 بر اساس سواب مقعدی و خلط: گزارش موردی در ایران، بدون هزینه مالی مورد تصویب قرار گرفت.
3-طرح پژوهشی جناب آقایان دکتر جلال کریمی و عبدالله عزیزی با عنوان: تعیین تاثیر آزمون پوستی مانتو (PPD) بر روند بهبودی بیماران مبتلا به کوید 19 در بیماران مبتلا به این بیماری در شهرستان فسا 1399، با هزینه پیشنهادی: 350/402/73 ريال (هزینه پرسنلی: 000/907/53 ريال، هزینه وسایل و مواد: 000/500/12 ريال، هزینه مسافرت: 000/500/3 ريال، هزینه های دیگر: 350/495/3 ريال) مصوب گردید.
 
جلسه شورای پژوهشی در روز دوشنبه مورخ 1399/2/1 برگزار گردید.

1-طرح پژوهشی جناب آقای دکتر جلال کریمی با عنوان: ترومبوز عروقی وسیع در کیس سندروم حاد تنفسی coronavirus-2، بدون هزینه مصوب گردید.

 2-طرح پژوهشی پایان نامه خانم دکتر نعمت اللهی به راهنمایی جناب آقایان دکتر یاسر منصوری و دکتر بابک پزشکی با عنوان: بررسی تعیین سطوح بیان LncRNA های Giver ، ALT1، Lnc-Ang362، و Meg3 درگیر در تنظیم آنژیوتانسین نوع دو و آنزیم مبدل آنژیوتانسین نوع دو در افراد مبتلا به عفونت COVID-19 و تعیین ارتباط آنها با ویژگی های فیزیوپاتولوژی بیماران، با هزینه پیشنهادی: 750/469/209 ريال (هزینه پرسنلی: 000/495/12 ريال، هزینه وسایل و مواد: 000/000/167 ريال، هزینه های دیگر: 750/974/29 ريال) مصوب گردید.

 
جلسه شورای پژوهشی در روز شنبه مورخ 1399/2/6 برگزار گردید.

1-طرح پژوهشی جناب آقایان دکتر احسان بهرامعلی و حجت اله نجفی با عنوان: مقایسه پیامدهای سکته قلبی در بیماران منتقل شده به بیمارستان به وسیله اورژانس پیش بیمارستانی با بیماران منتقل شده به روش های دیگر در شهرستان فسا1397-1395 ، با هزینه پیشنهادی: 250/484/10 ريال ( هزینه پرسنلی: 000/585/9 ريال،  هزینه های دیگر : 250/899 ريال) مورد تصویب قرار گرفت.

2-طرح پژوهشی جناب آقایان دکتر بابک پزشکی و دکتر علی اصغر کریمی با عنوان: بررسی امکان سنجی ثبت موارد دیابت ملیتوس مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی غدد شهر فسا، با هزینه پیشنهادی: 000/000/410 ريال ( هزینه پرسنلی: 000/000/360 ريال،  هزینه های دیگر: 000/000/50 ريال) مقرر گردید طرح در ابتدا با هزینه 000/000/147 ريال (هزینه پرسنلی: 000/000/90 ريال، هزینه های دیگر: 000/000/57 ريال) مورد تصویب قرار گیرد.
 3-طرح پژوهشی پایان نامه آقای سالار آزاد نیک به راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم کاظمی و جناب آقای دکتر الکامل با عنوان: بررسی اپیدمیولوژیک و پیامد های بیماری نارسایی قلبی در شهرستان فسا از سال 1394 تا 1398، با هزینه پیشنهادی: 000/250/5 ريال ( هزینه پرسنلی: 000/000/3 ريال،  هزینه های دیگر: 000/250/2 ريال) مورد تصویب قرار گرفت.
 
جلسه شورای پژوهشی در روز دوشنبه مورخ 1399/2/15 برگزار گردید.

1-طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر فرزانه مدرسی و جناب آقای دکتر امیر انصاری با عنوان: بررسی میزان اضطراب سلامت و تعیین عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی ایران در جریان همه گیری کوید-19، با هزینه نهایی: 250/484/31 ريال ( هزینه پرسنلی: 000/985/29 ريال، هزینه های دیگر : 250/499/1 ريال) مورد تصویب قرار گرفت.

 2-طرح پژوهشی پایان نامه خانم دکتر فرزانه باقری به راهنمایی جناب آقای دکتر یاسر منصوری و سرکار خانم دکتر زهرا پورمنتصری با عنوان: تعیین تغییرات دررونوشت LncRNA های انسانیسلول هایتک هسته ای درگیر در کنترل ویروس بر ویژگی های بالینی بیماران مبتلا به عفونت کوید 19، با هزینه پیشنهادی: 500/202/213 ريال (هزینه های وسایل و مواد: 000/050/203 ريال ، هزینه های دیگر : 500/152/10 ريال ) مورد تصویب قرار گرفت.
 
جلسه شورای پژوهشی در روز شنبه مورخ 1399/2/27 برگزار گردید.

1- طرح پژوهشی جناب آقای دکتر احمد رضا پرهیزگار و خانم نجمه سادات موسوی با عنوان: بررسی اثر ترکیب درمان با لیزر فرکسل ۱۵۵۰ نانومتر و پماد جلدی سینا آمفولیش در درمان لیشمانیوز جلدی، بدون هزینه مصوب گردید.

2-طرح پژوهشی جناب آقای دکتر امیر رضا خدامان و خانم فاطمه هوشیاری با عنوان: بررسی رابطه سازگاری اجتماعی و هوش معنوی با پدیدارشناختی خودکشی در شهرستان فسا، بدون هزینه مصوب گردید.
 
جلسه شورای پژوهشی در روز شنبه مورخ 1399/3/10 برگزار گردید.

1-طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر فرزانه مدرسی  و جناب آقای دکتر امیر انصاری با عنوان: بررسی ارتباط میزان کنترل قند با افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت در شهرستان فسا، با هزینه پیشنهادی: 000/900/18 ريال (هزینه پرسنلی: 000/000/18ريال، هزینه های دیگر: 000/900 ريال) مورد تصویب قرار گرفت.

 2-طرح پژوهشی آقایان دکتر یوسف غلامپور و دکتر مجتبی فرجام با عنوان: تشخیص زودهنگام بیماران مبتلا به COVID19 توسط بررسی تصاویر سی تی اسکن با متد شبکه کپسولی هوش مصنوعی، با هزینه پیشنهادی: 000/875/7 ريال (هزینه پرسنلی: 000/500/7 ريال، هزینه های دیگر: 000/375 ريال) مورد تصویب قرار گرفت.
 3-طرح پژوهشی آقایان دکتر یوسف غلامپور و دکتر آرش گودرزی با عنوان: مطالعات مشاهده ای سیتومورفولوژیک از نمونه های خلط سینه و نازوفارینکس بیماران مبتلا به کویید 19، با هزینه پیشنهادی: 000/000/350 ريال، به شرط کاهش هزینه ها با هزینه نهایی: 500/262/315 ريال( هزینه وسایل و مواد: 000/250/300 ريال، هزینه های دیگر: 500/012/15 ريال) مورد تصویب قرار گرفت.
4-طرح پژوهشی پایان نامه آقای علی حیدرزاده به راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم کاظمی و جناب آقای دکتر رضا همایونفر با عنوان: اپیدمیولوژی دیابت ملیتوس، پره دیابت و دیابت کنترل نیافته در شهر فسا : نتایج مطالعه کوهورت فسا، با هزینه پیشنهادی: 500/827/5 ريال ( هزینه پرسنلی: 000/550/5 ريال، هزینه های دیگر: 500/277 ريال) مورد تصویب قرار گرفت.
 
جلسه شورای پژوهشی در روز شنبه مورخ 1399/3/31 برگزار گردید.

1-طرح پژوهشی جناب آقایان محمد آریا و دکتر جلال کریمی با عنوان: بررسی الگو و امنیت غذایی در بیماران مبتلا به COVID-19 در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی فسا، با هزینه پیشنهادی: 000/000/46 ريال (هزینه آزمایشات: 000/000/30 ريال، هزینه های دیگر: 000/000/16 ريال) به شرط کاهش هزینه ها با هزینه نهایی: 000/750/15 ريال (هزینه آزمایشات: 000/000/15 ريال، هزینه های دیگر: 000/750 ريال) مورد تصویب قرار گرفت.

2-طرح پژوهشی خانم نیلوفر قصرالدشتی به راهنمایی  سرکار خانم دکتر فرزانه مدرسی و جناب آقای دکتر امیر انصاری با عنوان: بررسی ارتباط میزان کنترل قند با کیفیت خواب در بیماران مبتلا به دیابت در شهرستان فسا، با هزینه پیشنهادی: 000/000/18 ريال، مقرر گردید اصلاحات زیر انجام و مجدد مورد بررسی قرار گیرد : 1-دقیقا نحوه کنترل قند توضیح داده شود.2- یعنی در چه رنجی و در چه مدت زمانی.  بدون clearcut مشخص کردن متغیرها نمی توان آنها را اندازه گیری کرد. در جلسات آینده مجدد مورد بررسی قرار گرفت.
3-طرح پژوهشی خانم ساناز جهانبازی  به راهنمایی  جناب آقایان دکتر محسن گوهری نیا و سرکار خانم دکتر مریم کاظمی با عنوان: بررسی شیوع پلی فارمسی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و عوامل موثر بر آن در شهرستان فسا در سال 1394 تا 1398، با هزینه پیشنهادی: 850/501/8 ريال ( هزینه پرسنلی: 000/597/6 ريال، هزینه های دیگر : 850/904/1 ريال) مورد تصویب قرار گرفت. جناب آقای دکتر سید امین کوهپایه به عنوان ناظر علمی طرح برگزیده شدند.
 
جلسه شورای پژوهشی در روز چهارشنبه مورخ 27/01/1399 برگزار گردید.

1-طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر زهرا پورمنتصری و جناب آقای دکتر جلال کریمی با عنوان: بیماری COVID-19 به عنوان دلیل التهاب تیروئید تحت حاد: گزارش موردی، بدون هزینه مصوب گردید.

2-طرح پژوهشی سرکار خانم دکتر فرزانه مدرسی و جناب آقای دکتر امیر انصاری با عنوان: بررسی ارتباط میزان کنترل قند با اضطراب در بیماران مبتلا به دیابت در شهرستان فسا، با هزینه پرسنلی: 000/000/180 ريال، به شرط کاهش هزینه ها با هزینه نهایی: 000/900/18 ريال (هزینه پرسنلی: 000/000/18 ريال، هزینه های دیگر: 000/900 ريال) مورد تصویب قرار گرفت. جناب آقای دکتر رضا همایونفر به عنوان ناظر علمی طرح برگزیده شد.
 3-طرح پژوهشی پایان نامه مریم ابراهیمی به راهنمایی جناب آقای دکتر عبدالحکیم الکامل با عنوان: مقایسه حوادث ماژور قلبی در بیماران مصرف کننده مواد مخدر وغیرمصرف کننده دچار سکته حاد قلبی وتحت درمان با آنژیوپلاستی اولیه در بیمارستان ولیعصر فسا از سال95تا 98، با هزینه پیشنهادی:000/400/8 ريال (هزینه پرسنلی: 000/000/6 ريال، هزینه وسایل و مواد: 000/500/1 ريال، هزینه های دیگر: 000/900 ريال) به شرط اصلاح متد و روش اجرا همراه با تایید متخصص پزشکی اجتماعی (سرکار خانم دکتر مریم کاظمی) مورد تصویب قرار گرفت. جناب آقای دکتر سید امین کوهپایه به عنوان ناظر علمی طرح برگزیده شدند.
4-طرح پژوهشی پایان نامه آقای سید علیرضا حسینی به راهنمایی سرکار خانم دکتر فاطمه خواجه و جناب آقای دکتر محمود آغولی با عنوان: بررسی میزان بروز دو ویروس اپشتین بار و آدنو در نمونه های تانسیلکتومی بیمارستان دستغیب شیراز با استفاده از روش PCR در سال 1397، با هزینه پیشنهادی:000/790/20 ريال (هزینه پرسنلی: 000/000/5 ريال، هزینه وسایل و مواد: 000/000/14 ريال، هزینه مسافرت: 000/800 ريال، هزینه های دیگر: 000/990 ريال) مورد تصویب قرار گرفت. جناب آقای دکتر سهراب نجفی پور به عنوان ناظر علمی طرح برگزیده شدند.
5-طرح پژوهشی خانم نیلوفر قصرالدشتی به راهنمایی  سرکار خانم دکتر فرزانه مدرسی و جناب آقای دکتر امیر انصاری با عنوان: بررسی ارتباط میزان کنترل قند با کیفیت خواب در بیماران مبتلا به دیابت در شهرستان فسا، با هزینه پیشنهادی: 000/900/18 ريال (هزینه پرسنلی: 000/000/18 ريال، هزینه های دیگر: 000/900 ريال) مورد تصویب  قرار گرفت. جناب آقای رشیدی به عنوان ناظر علمی طرح برگزیده شدند.
 
جلسه شورای پژوهشی در روز چهارشنبه مورخ 1399/5/8 برگزار گردید.

1-طرح پژوهشی جناب آقایان دکتر مجتبی فرجام و دکتر یوسف غلامپور با عنوان: سامانه ثبت بیماران مبتلا به کوید19 در شهرستان فسا، با هزینه پیشنهادی: 000/490/682 ريال (هزینه پرسنلی: 000/000/70 ريال، هزینه آزمایشات: 000/000/560 ريال، هزینه وسایل و مواد: 000/000/20 ريال، هزینه های دیگر: 000/500/32 ريال) به شرط کاهش هزینه ها با هزینه نهایی: 500/989/629 ريال (هزینه پرسنلی: 000/990/39 ريال، هزینه آزمایشات: 000/000/560 ريال، هزینه های دیگر: 500/999/29 ريال) مصوب گردید. مقرر گردید در مرحله اول 000/000/200 ريال به مجریان پرداخت گردد. خروجی کار به صورت مقاله به معاونت پژوهشی ارائه شود تا مراحل بعدی پرداخت نیز انجام گیرد.

2-طرح پژوهشی جناب آقای دکتر محمد هاشم هاشم پور با عنوان: بررسی فیتوشیمی و عملکرد زیست‌شناختی لیکوپن: یک مطالعه مروری، با هزینه پیشنهادی: 000/490/35 ريال (هزینه پرسنلی: 000/500/22 ريال، هزینه های دیگر: 000/990/12 ريال) مصوب گردید.
3-طرح پژوهشی جناب آقایان دکتر مصطفی و دکتر علی اصغر خالقی با عنوان: بررسی نوع داروی فشار خون تجویز شده توسط پزشکان عمومی و میزان هم خوانی آن با گایدلاین های جدید فشارخون، با هزینه پیشنهادی: 500/589/12 ريال (هزینه پرسنلی: 000/990/6 ريال، هزینه وسایل و مواد: 000/000/1 ريال، هزینه مسافرت: 000/000/1 ريال، هزینه های دیگر: 500/599/3 ريال) مورد تصویب قرار گرفت.
3-طرح پژوهشی پایان نامه خانم  زهره نوح پیشه به راهنمایی جناب آقایان دکتر محمد اکراهی و دکتر محمود غولی با عنوان: بررسی سرواپید میولوژی عفونت استرونژیلوئیدس درافراد مراجعه کننده به مراکز درمانی تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشکی فسا در سال 1398، با هزینه پیشنهادی: 000/800/37 ريال (هزینه وسایل و مواد :000/000/36 ريال، هزینه های دیگر: 000/800/1 ريال) مقرر گردید جهت حجم نمونه و روش های آماری با مشاور آمار مشورت گردد و بعد از تایید توسط ایشان، طرح مورد تصویب می باشد.
جلسه شورای پژوهشی در روز شنبه مورخ 1399/5/25 برگزار گردید.
1-طرح پژوهشی پایان نامه آقای احسان نصیری قرقانی به راهنمایی جناب آقای دکتر بابک پزشکی با عنوان: بررسی تاثیر اعتیاد (تریاک) بر روی هورمون های تیروئیدی (T3, T4, TSH,T3r u)، با هزینه پیشنهادی: 000/500/11 ريال (هزینه پرسنلی: 000/100/1 ريال، هزینه وسایل و مواد: 000/400/10 ريال) به شرط کاهش هزینه ها با هزینه نهایی: 000/718/95 ريال (هزینه وسایل و مواد: 000/160/91 ريال، هزینه های دیگر: 000/558/4 ريال) مورد تصویب قرار گرفت.
 
جلسه شورای پژوهشی در روز چهار شنبه مورخ 1399/6/19 برگزار گردید.

1-طرح پژوهشی پایان نامه خانم زهرا طاهری به راهنمایی جناب آقای دکتر عزیزاله دهقان و  سرکار خانم دکتر سودابه کشتکار با عنوان: بررسی فراوانی الگوهای ریزش مو و ارتباط آن با ریسک فاکتور های بیماریهای قلبی عروقی در جمعیت کوهورت پرشین شاخه ی فسا- یک مطالعه مبتنی بر جمعیت، با هزینه پیشنهادی: 000/450/9 ريال (هزینه پرسنلی: 000/000/6 ريال، هزینه های دیگر:000/450/3 ريال) مورد تصویب قرار گرفت.    

2-طرح پژوهشی پایان نامه آقای دکتر سید امیرحسین میرزاده به راهنمایی جناب آقای دکتر بابک پزشکی با عنوان: بررسی میزان محدوده نرمال تستهای عملکرد تیروئید و ید ادرار در زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان فسا در سال 1399، با هزینه پیشنهادی: 000/322/83 ريال (هزینه پرسنلی: 000/900/9 ريال، هزینه آزمایشات:000/267/39 ريال، هزینه وسایل و مواد:000/855/13 ريال، هزینه مسافرت:000/300/15 ريال، هزینه های دیگر: 000/000/5 ريال) به دلیل محاسبه مجدد D و  افزایش حجم نمونه،  با تغییر هزینه: 000/647/157 ريال (هزینه پرسنلی: 000/800/19 ريال، هزینه آزمایشات:000/200/97 ريال، هزینه وسایل و مواد:000/140/13 ريال، هزینه مسافرت:000/000/10 ريال، هزینه های دیگر: 000/507/17 ريال) مورد تصویب قرار گرفت.
 
جلسه شورای پژوهشی در روز چهارشنبه مورخ 1399/7/2برگزار گردید.

1-طرح پژوهشی پایان نامه خانم الناز دهقانیان به راهنمایی جناب آقایان دکتر محمد هاشم هاشم پور و دکتر یوسف غلامپور با عنوان: بررسی استفاده از طب مکمل و جایگزین در افراد مبتلا به آسم در شهر فسا ، با هزینه پیشنهادی: 000/100/23 ريال(هزینه پرسنلی: 000/000/18 ريال، هزینه های یگر:000/100/5 ريال) مورد تصویب قرار گرفت.

2-طرح پژوهشی پایان نامه خانم زهرا عباسی به راهنمایی سرکار خانم دکتر زهرا پورمنتصری و جناب آقای دکتر محمود آغولی با عنوان: بررسی مولکولاراپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی در مخازن حیوانی( سگهای اهلی گله) با استفاده از روش مولکولی پی سی آر-سکوئنسینگ( PCR-sequencing) ، با هزینه پیشنهادی: 000/990/43 ريال(هزینه آزمایشات: 000/000/25 ريال، هزینه وسایل و مواد:000/000/17 ريال، هزینه مسافرت: 000/000/1 ريال، هزینه های دیگر: 000/990 ريال) مورد تصویب قرار گرفت. این طرح به صورت بین مرکزی انجام می گیرد که سهم دانشگاه علوم پزشکی فسا 000/790/20 ريال می باشد.
3- طرح پژوهشی جناب آقایان دکتر مصطفی بیژنی و دکتر مجتبی فرجام  با عنوان: سامانه ثبت تروما در بیمارستان ولی عصر فسا، با هزینه پیشنهادی: 000/000/315 ريال (هزینه پرسنلی: 000/000/300 ريال، هزینه های دیگر: 000/000/15 ريال) مورد تصویب قرار گرفت.
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: