راهنمای پذیرش و انجام مشاوره حضوری
مراحل اخذ نوبت مشاوره حضوری:

 

  1. مراجعه پژوهشگران به نشانی اینترنتی fums.ac.ir و ثبت درخواست
  2. دریافت تماس تعیین وقت مشاوره از واحد توسعه تحقیقات بالینی
  3. مراجعه به دفتر معاونت پژوهشی واقع در طبقه اول بیمارستان در نوبت تعیین شده
  4. تکمیل فرم ارزشیابی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: