راهنمای پذیرش و انجام مشاوره غیرحضوری

مراحل اخذ نوبت مشاوره غیرحضوری:

  1. مراجعه پژوهشگران به نشانی اینترنتی fums.ac.ir و ثبت درخواست
  2. دریافت تماس تعیین وقت مشاوره از واحد توسعه تحقیقات بالینی
  3. مراجعه به لینک http://vc.fums.ac.ir/cr در نوبت تعیین شده
  4. تکمیل فرم ارزشیابی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: