دکتر رضا تبریزی

دکتر رضا تبریزی

رئیس واحد توسعه تحقیقات بالینی

شماره داخلی: 071-53315020-208
تلفن: 071-53312981
ایمیل: KMSRC89@gmail.com

تحصیلات

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: